Nieuwe studie van Care in the city: Collectieve woonprojecten met sociaal oogmerk in het Brussels Gewest

Projet Casa Viva : jardin sur le toit
“Onze woon- en leefomgeving heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid. Toch ziet de ideale woonomgeving er voor iedereen anders uit en brengen maatschappelijke tendensen nieuwe behoeften op de woonmarkt met zich mee. De laatste jaren groeit bij Brusselaars de belangstelling voor collectieve vormen van huisvesting met sociaal oogmerk, zowel bij overheid, middenveld als bij burgers.

perspective.brussels en Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg voerden een nieuwe studie uit waarin 11 uiteenlopende Brusselse huisvestingsprojecten onder de loep werden genomen. Daarmee wordt een beter inzicht verkregen in de hefbomen en obstakels voor de opzet en goede werking van deze projecten.

De bestudeerde woonprojecten tonen aan dat collectief wonen een rol kan spelen in verschillende dimensies van het dagelijks leven van de inwoners. Concreet komen we tot de conclusie dat collectieve woonprojecten met sociaal oogmerk:

  • het welzijn verhogen en de gezondheid bevorderen van bewoners door informele zorg en preventie een voorname plaats te geven.
  • inclusief zijn en rekening houden met uiteenlopende behoeften.
  • de financiële en sociale autonomie van het individu verhogen. Het gevolg is dat bewoners minder afhankelijk zijn van externe diensten. De verworven autonomie heeft positieve gevolgen voor alle dimensies van het leven van een individu: gezondheid, onderwijs en vorming, werk, zinvolle tijdsbesteding, enzovoort.
  • de financiële toegankelijkheid verhogen. Bewoners betalen in vergelijking minder voor hun huisvesting omdat ze collectieve ruimten en kosten delen. Bovendien hebben ze toegang tot bijkomende diensten, in het bijzonder de zorg voor elkaar en onderlinge solidariteit.

Daarom formuleert de studie enkele beleidsaanbevelingen op het vlak van stadsontwikkeling, bijvoorbeeld:

  • Collectief wonen aanmoedigen in stadsontwikkelingsprojecten of in planologische instrumenten: in ruimtelijke planning kan er letterlijk meer ruimte (oppervlakte, volumes …) voorbehouden worden voor dergelijke initiatieven, stedenbouwkundige voorschriften moeten voldoende flexibel zijn met betrekking tot toegestane oppervlaktes, mix van functies, benutting van dakoppervlakten, etc.
  • Ruimtelijke diversiteit ondersteunen en stimuleren in de woningbouw via collectieve woonvormen.
  • Een gids opstellen met goede praktijken?en processen ter inspiratie en hulpmiddel voor nieuwe initiatieven.
  • Een werkbaar label ontwikkelen voor collectieve woonprojecten.
Een realisatie van het netwerk Care in the City

In 2017 is het netwerk “Care in the City” opgericht om de link te leggen tussen gewestelijke bevoegdheden (ruimtelijke ordening) en gemeenschapsbevoegdheden (welzijn en gezondheidszorg) en de integratie van welzijn en gezondheid in ruimtelijke planning te bevorderen. Samen met perspective.brussels bestaat dit netwerk uit verschillende vertegenwoordigers van de welzijns- en gezondheidssector: Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique, het Observatorium voor gezondheid en welzijn van Brussel, Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en CoördinatieKenniscentrum Welzijn, Wonen, ZorgBrusano en Huis voor Gezondheid.”

Ontdek de publicaties