PRIVACYVERKLARING

 

De vzw CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE DOCUMENTATIE EN COÖRDINATIE - CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE COORDINATION SOCIALES (hierna “CMDC-CDCS” of het “Centrum”) hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en streeft naar een optimale bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de nationale en Europese regelgeving.

Het CMDC-CDCS wil met name de naleving waarborgen van de Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de zogenaamde AVG, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Deze nieuwe verordening heeft tot doel de persoonsgegevens van burgers binnen de Europese Unie beter te beheren, te verwerken en te beveiligen.

Deze privacyverklaring moet gelezen worden in samenhang met het cookiebeleid van onze sites https://sociaal.brussels; http://brudoc.be; https://hospichild.be en http://cdcs-cmdc.be.

Gezien het belang van dit onderwerp raden wij u aan deze verklaring aandachtig te lezen om ons beleid te begrijpen en vertrouwd te raken met de praktijken van het CMDC-CDCS ten aanzien van uw persoonsgegevens (hierna “Gegevens”) en de manier waarop wij ze verwerken.

 

Artikel 1 – Voorwerp

In overeenstemming met artikel 40 van de AVG is het doel van deze verklaring u te informeren over de manier waarop het CMDC-CDCS uw gegevens verzamelt en verwerkt in het kader van de opdracht die de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (hierna "de GGC") bij overeenkomst aan het CMDC-CDCS heeft toevertrouwd.

De met de GGC ondertekende overeenkomst is toegankelijk via de volgende link: http://www.cdcs-cmdc.be/nl/het-cmdc-cdcs/missies.

Deze verklaring is van toepassing op de sites die door het CMDC-CDCS ontwikkeld worden in het kader van zijn opdrachten zoals opgenomen in de met de GGC ondertekende overeenkomst en in het subsidiebesluit met betrekking tot het specifieke Hospichild-project:

- Sociaal Brussel-Bruxelles Social: de interactieve sociale kaart van de Nederlands-, Frans- en tweetalige organisaties en diensten die actief zijn in de welzijns- en gezondheidssector ten voordele van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- Brudoc: de algemene en tweetalige documentaire catalogus van de Brusselse welzijns- en gezondheidssector;

- Hospichild: informatie- en kennisplatform rond het gehospitaliseerde kind in het Brusselse Gewest.

- CDCS-CMDC.be: de site van de vzw die de bovenstaande sites ontwikkelt en beheert.

Deze Verklaring is niet van toepassing op websites, toepassingen of diensten waartoe de internetgebruiker toegang heeft via externe koppelingen die het CMDC-CDCS op een van zijn sites aanbiedt.

 

Artikel 2 - Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de vzw CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE DOCUMENTATIE EN COÖRDINATIE - CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE COORDINATION SOCIALES, met maatschappelijke zetel in de Verenigingstraat 15 - 1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0417.167.603.

Het CMDC-CDCS is derhalve uw aanspreekpunt en legt rekenschap af bij de toezichthoudende autoriteit over de naleving van de regelgeving met betrekking tot uw Gegevens. Het CMDC-CDCS bepaalt de doeleinden waarvoor uw Gegevens worden verwerkt, de aangewende middelen en alle kenmerken van de uitgevoerde verwerking, zoals toegelicht in deze Verklaring.

 

Artikel 3 - Welke categorieën van Gegevens worden door het CMDC-CDCS verwerkt?

Het CMDC-CDCS dient informatie, gegevens en inlichtingen van allerlei aard te verwerken, die door de Gebruiker of door derden worden verstrekt, in de mate dat dit nodig of nuttig is voor de uitvoering van de opdrachten die de GGC aan het CMDC-CDCS heeft toevertrouwd en voor de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel.

Om u hierover zo goed mogelijk te informeren, beschrijft deze Verklaring de algemene categorieën van verzamelde en verwerkte Gegevens. De opsomming hierna moet gelezen worden in het licht van de beschrijving van de doeleinden waarvoor het CMDC-CDCS de gegevens verwerkt.

De categorieën van verzamelde en verwerkte Gegevens verschillen naargelang de sites die het CMDC-CDCS ontwikkelt:

1° De site CDCS-CMDC.BE

De site van het CMDC-CDCS is de overkoepelende site die de hierna vermelde sites ontwikkelt en beheert. Het CMDC-CDCS verzamelt en verwerkt de Gegevens die de Gebruiker verstrekt (naam, voornaam, e-mailadres en ‘opmerkingen’ die het verzoek van de gebruiker toelichten), zodat het CMDC-CDCS het verzoek van de gebruiker kan behandelen en uitvoeren.

 

2° De site sociaal.brussels / social.brussels

In overeenstemming met de opdrachten die de GGC aan het CMDC-CDCS toevertrouwt, verzamelt en verwerkt het CMDC-CDCS:

• de gegevens (familienaam en voornaam, professionele e-mail- en postadressen, telefoon en fax, functies) van de contactpersonen binnen de organisaties en diensten die worden opgesomd in de "Scope": https://sociaal.brussels/page/a-propos-de-la-carte-sociale;

• de gegevens die de Gebruiker verstrekt (post- en e-mailadres, telefoon, beroep, geslacht, geboortejaar) voor het aanmaken en gebruiken van zijn persoonlijke MY SOBRU-account.

• de Gegevens verstrekt door de Gebruiker (familienaam, voornaam, e-mailadres, taal, organisatie) die zich inschrijft voor de nieuwsbrief;

 

3° De site BRUDOC.BE

In overeenstemming met de opdrachten die de GGC bij overeenkomst aan het CMDC-CDCS heeft toevertrouwd, verzamelt en verwerkt het CMDC-CDCS:

• de familienaam, voornaam, e-mailadres, taalvoorkeur, thematische voorkeuren en plaats van tewerkstelling verstrekt door de Gebruiker die zich abonneert op de nieuwsbrief;

• de Gegevens die de Gebruiker verstrekt (post- en e-mailadres, telefoon, beroep, geslacht, geboortejaar), zodat het CMDC-CDCS het verzoek van de Gebruiker kan verwerken en uitvoeren.

 

4° De site HOSPICHILD.BE

In overeenstemming met de opdrachten die bij ministerieel besluit (http://www.cdcs-cmdc.be/nl/het-cmdc-cdcs/missies) door de GGC aan het CMDC-CDCS zijn toevertrouwd, verzamelt en verwerkt het CMDC-CDCS:

• de gegevens van de professionals uit de welzijns- en gezondheidssector om de opdracht van informatie- en kennisplatform rond het gehospitaliseerde kind in het Brussels Gewest te vervullen;

• de Gegevens verstrekt door de Gebruiker (familienaam, voornaam, e-mailadres) die zich inschrijft voor de nieuwsbrief;

• de Gegevens verstrekt door de Gebruiker voor de behandeling van zijn verzoek om informatie. De verzamelde gegevens variëren naargelang het type Gebruiker, namelijk:

- voor een particulier of naast familielid: de naam, de voornaam, het e-mailadres;

- voor professionals: de naam, de voornaam, het e-mailadres, de instelling en het beroep;

- voor studenten: de naam, de voornaam, het e-mailadres, de school/universiteit, het studieniveau, de richting.

 

Artikel 4 – Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

 

Het CMDC-CDCS verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hierna worden beschreven.

Alleen het CMDC-CDCS bepaalt deze doeleinden ten behoeve van zijn activiteiten en zorgt ervoor dat alleen de gegevens worden verwerkt die voor een bepaald doel noodzakelijk en relevant zijn.

Het CMDC-CDCS verwerkt uw gegevens in de situaties toegestaan door artikel 6 van de AVG, namelijk:

- om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die het door de GGC KRIJGT OPGEDRAGEN (artikel 6 (c) van de AVG);

- voor de realisatie van zijn legitieme belangen, met strikte inachtneming van een juist evenwicht tussen deze belangen en uw rechten en vrijheden (artikel 6 (f) van de AVG);

- met uw toestemming, die dan het onderwerp is van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie, toestemming die u op elk moment kunt intrekken, in overeenstemming met de wet (artikel 6 a) van de AVG).

Bij het verwerken van deze Gegevens streeft de CMDC-CDCS de onderstaande doelen na volgens elk van zijn opdrachten:

1° Sociaal Brussel-Bruxelles Social:

- gegevens verzamelen, onder meer uit officiële en authentieke bronnen, over het dienstenaanbod in de Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector dat actief is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- deze gegevens op wetenschappelijke wijze continu verwerken en actualiseren tot gestandaardiseerde, geobjectiveerde, gevalideerde, gecategoriseerde, gestructureerde, gedefinieerde, cartografische, tweetalige, relevante en kwaliteitsvolle informatie voor gebruik door terreinwerkers en/of wetenschappers;

- papieren of elektronische documentatie over de welzijns- en gezondheidssector in het Nederlands en in het Frans inzamelen ter ondersteuning om de gegevens over het dienstenaanbod te begrijpen, in de juiste context en in perspectief te plaatsen;

- deze informatie over het dienstenaanbod (1 en 2) gratis verspreiden via de website sociaal.brussels, en deze documentatie gratis verspreiden (3) via de website brudoc.be;

- de kwaliteit van de gebruikersinterfaces en de interne en externe functionaliteiten alsook hun correctief en adaptatief onderhoud permanent waarborgen;

- informatieaanvragen beantwoorden die algemeen zijn en/of expertise vergen en rechtstreeks verband houden met de beschikbare informatie op sociaal.brussels en brudoc.be, van openbare partners of partnerverenigingen zoals gewestelijke steuncentra, netwerken, onderzoekscentra en studiediensten, lokale en gewestelijke observatiecentra, hogescholen, universiteiten, sectorale en intersectorale federaties, enz.;

- de "publicatie"-pagina’s van de site www.sociaal.brussels periodiek aanvullen met de resultaten van de ingewilligde expertiseverzoeken;

- de basispromotie van het CMDC, meer bepaald het gebruik van de verschillende tools op een zelfstandige manier bij de doelgroepen verzekeren;

- op eigen initiatief de verschillende regeringen projecten voor nieuwe portalen, specifieke applicaties, grondige studies en/of specifieke statistieken met betrekking tot het aanbod voorstellen ter ondersteuning van het te voeren beleid, met inbegrip van het communicatiebeleid.

2° Hospichild :


- relevante informatie verzamelen, structureren en vulgariseren om een informatieplatform te realiseren in verband met de niet-medische aspecten van de zorg voor een ernstig ziek kind;

- deze informatie structureel bijwerken;

- een specifiek netwerk onderhouden voor het pediatrisch milieu;

- maandelijkse een nieuwsbrief sturen naar de partners van het netwerk;

- het netwerk stimuleren, met name door de periodieke organisatie van een verbindend evenement;

- verzoeken om informatie ontvangen en begeleiden in de persoon van de sociale facilitator.

 

Artikel 5 – Rechten van de Gebruikers

Het CMDC-CDCS verbindt zich ertoe de eerbiediging te waarborgen van de aan Gebruikers verleende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt via de sites http://cdcs-cmdc.be, https://sociaal.brussels; http://brudoc.be; https://hospichild.be.

Het CMDC-CDCS zal zorgen voor de nodige structuren en middelen om Gebruikers in staat te stellen hun rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de van kracht zijnde regelgeving: recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, recht op beperking van verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens en het recht om niet het voorwerp te zijn van een geautomatiseerde individuele beslissing (met inbegrip van profilering).

In het bijzonder zal het CMDC-CDCS aan de Gebruikers op een duidelijke en gemakkelijk toegankelijke manier de contactpunten ter beschikking stellen waar zij hun verzoeken met betrekking tot de Gegevens kunnen indienen.

 

Artikel 6 – Up-to-date-zijn van de gegevens

Het CMDC-CDCS zal alles in het werk stellen om de Gegevens up-to-date te houden en om onvolledige, onjuiste of irrelevante Gegevens te corrigeren of te verwijderen.

 

Artikel 7 - Bewaring en verwijdering van gegevens

Het CMDC-CDCS verbindt zich ertoe de Gegevens alleen te bewaren gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de nagestreefde doeleinden.

Onder voorbehoud van een wettelijke verplichting die een langere bewaartermijn oplegt, verbindt het CMDC-CDCS zich ertoe de Gegevens te verwijderen zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor het nagestreefde doel.

 

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid van de gegevens

Het CMDC-CDCS verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de Gegevens die in het kader van hun eigen doeleinden worden verwerkt, na te leven.

Het Centrum zal er ook voor zorgen dat de personen die bevoegd zijn om de Gegevens te verwerken zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid van deze Gegevens te respecteren.

 

Artikel 9 – Beveiliging van de gegevens

Het CMDC-CDCS zal de passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de beveiliging van de Gegevens en hun verwerking te garanderen volgens een niveau afgestemd op het risico.
Naargelang de behoeften en de risico's zal het CMDC-CDCS onder andere het volgende implementeren:

- de middelen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten te garanderen;

- de middelen om de beschikbaarheid van en de toegang tot de Gegevens binnen passende termijnen te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;

- een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

Het CMDC-CDCS is als enige verantwoordelijk voor de technische en organisatorische maatregelen die het invoert om de beveiliging van de Gegevens te waarborgen, in overeenstemming met artikel 32 van de AVG.

 

Artikel 10 - Overdracht van gegevens aan derden

Het CMDC-CDCS hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en streeft naar een optimale bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de nationale en Europese regelgeving.

De GGC heeft aan het CMDC-CDCS de opdracht gegeven om de door de site Sociaal Brussel-Bruxelles Social verzamelde gegevens vrij toegankelijk (Open Data) aan te bieden via basiswebdiensten en op de gewestelijke portaalsite opendatastore.brussels, unieke toegangspoort tot de datasets van de Brusselse openbare diensten en hun partners.

 

Artikel 11 – Onderaanbesteding

Het CMDC-CDCS beslist om een beroep te doen op een subcontractant voor de verwerking van de Gegevens volgens zijn eigen doeleinden. Hij zal hiervoor als enige verantwoordelijk zijn en een onderaanbestedingsovereenkomst dienen te ondertekenen die beantwoordt aan de vereisten vastgesteld in artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 12 - Wijzigingen in deze Verklaring

Het CMDC-CDCS werkt deze Verklaring regelmatig bij. De meest recente versie van de Verklaring is beschikbaar op de website van het CMDC-CDCS. We zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte brengen van belangrijke veranderingen.

Het CMDC-CDCS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn praktijken en deze Verklaring bij te werken. De recentste versie van de Verklaring is beschikbaar op zijn website. Wij nodigen u uit om deze website regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele actualiseringen of wijzigingen met betrekking tot deze Verklaring.

We zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte brengen van belangrijke veranderingen.

 

Artikel 13 – Afgevaardigde voor gegevensbescherming en klachten

Als u vragen hebt over deze Verklaring of over onze privacypraktijken of als u een klacht wenst in te dienen over onze naleving van de toepasselijke privacywetgeving, dan kunt u contact opnemen met onze afgevaardigde voor gegevensbescherming ("DPO") per post: Verenigingstraat 15 - 1000 Brussel; of per e-mail (adres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit per post, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, per e-mail op het adres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of telefonisch op +32 2 274 48 00.